DEKLARACJA PROGRAMOWA

Akademickiego Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego

Akademickie Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne ma na celu propagowanie idei wolności i sprawiedliwości poprzez skupianie wokół tych wartości społeczności studenckiej.

Uważamy, że naprawa szkolnictwa możliwa jest jedynie poprzez prywatyzację, a w okresie przejściowym przez wprowadzenie instytucji bonów oświatowych. Sprzeciwiamy się centralnemu ustalaniu programów nauczania, które należy pozostawić do wyboru szkołom, a rodzice i pełnoletni uczniowie powinni mieć prawo wyboru uczelni, w której chcą kształcić swoje dzieci lub siebie. Postulujemy też zniesienie wszelkich cenzusów, ocena kwalifikacji pracownika i wartość jego dyplomu powinny zależeć wyłącznie od pracodawcy.

Sądzimy, że zmiany w systemie edukacji powinny być związane ze znacznym zmniejszeniem podatków i wprowadzeniem niskiego podatku liniowego, przy czym wydatki budżetu państwa ograniczyłyby się do finansowania wojska, Policji, wymiaru sprawiedliwości oraz niezbędnej administracji.

Należy zapewnić sprawne działanie niezależnego sądownictwa, co musi się wiązać z uzdrowieniem systemu finansowania wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzenia nowego prawa karnego z przywróceniem kary śmierci. Sędziów i prokuratorów należy zwolnić z obowiązku borykania się z licznymi formalnościami, podobnie jak policjantów, którzy powinni aktywnie czuwać nad naszym bezpieczeństwem na ulicach, a nie tracić czas w komisariatach na papierkowej robocie.

Ponadto opowiadamy się za:

1. Zachowaniem fundamentów moralnych etyki chrześcijańskiej przy rozdziale Kościoła od państwa i gwarancji wolności sumienia.

2. Zagwarantowaniem przez państwo swobody ruchu ludzi, towarów i kapitałów, a także swobody zawierania transakcji i umów o pracę.

3. Decentralizacją władzy trójpodzielnej, silnej acz sprowadzonej do właściwego jej rozmiaru.

4. Ustanowieniem prostego i czytelnego systemu podatkowego z niskimi podatkami.

5. Wycofaniem państwa z działalności gospodarczej:

6. Utworzeniem silnej armii zawodowej.

7. Utworzeniem, z kar i opłat za zanieczyszczanie środowiska, funduszu, którego środki byłyby spożytkowane na ochronę środowiska.

8. Reprywatyzacją zajętej po wojnie własności prywatnej oraz prywatyzacją mienia pozostającego pod zarządem państwa.

9. Przywróceniem poprawnego działania systemu karnego i egzekwowania zasądzonych kar.

Zapisane w Deklaracji Programowej zasady wyznaczają konserwatywno-liberalny kierunek działań naszego Stowarzyszenia oparty na rzymskiej sentencji libertas in légibis - wolność pod opieką prawa. Naszym celem jest utworzenie sprawnego i opartego na własności prywatnej systemu edukacji i budowa silnej Polski.


Z powrotem do strony głównej