Historia działalności ASK-L

Brakowało w życiu akademickiem organizacji, która propagowałaby wsród studentów myśl konserwatywno- liberalną. Wiosną 1997 w głowach trzech studentów Uniwersytetu Warszawskiego Tomasza Woźniaka, Leszka Boska oraz Krzysztofa Olędzkiego zrodził się pomysł założenia takiego stowarzyszenia (ten pierwszy, inicjator całej akcji został po 2 latach uhonorowany legitymacją członkowską z numerem 001). Po napisaniu Statutu, zebraniu 15 członków założycieli oraz długotrwałych bojach z sądową biurokracją 12 czerwca 1997 roku Wydział Spraw Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie zarejestrował Akademickie Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne.

Wkrótce odbył się też konwent założycielski. Pierwszym prezesem ASK-L wybrano Krzysztofa Zajkowskiego, zaś skarbnikiem został Jakub Rutkowski. Na stanowisko wicepresesa mianowano Krzysztofa Olędzkiego. Przez pierwsze pół roku istnienia działaność Stowarzyszenia ograniczała się do rzadkich spotkań towarzyskich. Dopiero wiosną 1998 rozwinęliśmy skrzydła. W kwietniu '98 przeprowadziliśmy pierwszą dużą akcję propagandową, jaką było zorganizowanie przed bramami UW na Krakowskim Przedmieściu pikiety Wolna Oświata. Domagaliśmy się wprowadzenia czesnego za studia i prywatyzacji wyższych uczelni. Celem naszego protestu była walka z dziejową niesprawiedliwością, na skutek której biedni ludzie płacą na darmowe studia dla bogatych. Pikieta spotkała się z odzewem mediów, informacje o nas zamieściła wysokonakładowa prasa oraz dzienniki telewizyjne. W sprawie wprowadzenia odpłatności za studia wystosowaliśmy też list otwarty do ministra edukacji narodowej.

W czerwcu '98 na konwencie zwołanym w trybie nadzwyczajnym doszło do zmiany władz. Nowym prezesem został Ireneusz Dąbrowski, zaś skarbnikiem wybrano Adama Pszczółkowskiego. Wicepresesem zarządu pozostał Krzysztof Olędzki. Nowe władze podjęły działania w celu zgromadzenia na koncie Stowarzyszenia godziwych środków pieniężnych co też wkrótce nastąpiło dzięki dotacji przyznanej przez MEN. Pozwoliło to zorganizować jesienią 1998 roku spektakularne Dni Konserwatyzmu, dwutygodniowy cykl konferencji szkoleniowych z udziałem znanych osób (m.in. prof. Jacek Trznadel, Rafał Ziemkiewicz, Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke) przeprowadzony na obiektach Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH. Spotkania te każdorazowo spotykały się ze znacznym zainteresowaniem studentów.

W styczniu '99 odbył się konwent zwyczajny, na którym po burzliwych obradach delegaci zdecydowali się nie udzielić absolutorium zarządowi, ze względu na wątpliwości co do celowości znacznych wydatków na cele nie związane ze statutową działalnością ASK-L. Na fotel prezesa powrócił Krzysztof Zajkowski, zaś skarbnikiem wybrano Wojciecha Bartelskiego. Nieco później wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia mianowano Radosława Olkowskiego. Udanie rozpoczął swoją działalność oddział ASK-L SGH, pod kierownictwem Piotra Kaczmarskiego. Ponownie zorganizowana została pikieta Wolna Oświata połączona z dyskusją na temat wprowadzenia odpłatności za studia pomiędzy prof. Jerzym Wiatrem oraz prof. Markiem Rockim. Wiosną '99 na terenie Szkoły Głównej Handlowej zorganizowaliśmy cykl spotkań z zaproszonymi gośćmi. Tematem spotkań były aktualne, frapujące tematy, między innymi wojna w Kosowie.

W listopadzie '99 odbył się kolejny, coroczny, Konwent w trybie zwyczajnym. Krzysztof Zajkowski zrezygnował z dalszej prezesury. Nowym, III w historii Stowarzyszenia Prezesem wybrano Radosława Olkowskiego, dotychczasowego wiceprezesa. Skarbnikiem pozostał Wojciech Bartelski. Na stanowisko wiceprezesa powołany został Tomasz Jarzębowicz. Po raz pierwszy powołano też Sekretarza Generalnego, którym został Ireneusz Dąbrowski. Wybrano także 7 stałych członków Konwentu (liczbę jego uczestników ograniczono do 15 osób). Zostali nimi: Jan Alboszta, Krzysztof Olędzki, Marcin Piech, Mariusz Polański, Adam Pszczółkowski, Tomasz Woźniak i Krzysztof Zajkowski.


Z powrotem do strony głównej