STATUT
Akademickiego Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Akademickie Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele działalności i sposoby ich realizacji

4. Celem działalności Stowarzyszenia jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw w duchu tradycji i poszanowania autorytetów w życiu akademickim i publicznym poprzez propagowanie: 5. Formy działalności Stowarzyszenia:

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

6. Przewiduje się dwa rodzaje członkostwa: zwyczajne i honorowe.
7. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student lub inna osoba po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego oraz zaakceptowaniu wniosku przez Prezesa.
8. Członkiem honorowym może zostać osoba wskazana przez Prezesa i zaakceptowana przez Konwent.
9. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 10. Decyzję o skreśleniu z listy członków na podstawie pkt. 9c) i 9d) podejmuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Komisji Rewizyjnej.
11. Członkowie zwyczajni uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze do władz po upływie sześciu miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.
12. Członek Stowarzyszenia ma prawo: 13. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

14. Władzami głównymi Stowarzyszenia są: 15. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Konwent 16. Konwent posiada wyłączne prawo do: 17. Konwent ma prawo do wydawania odrębnych uchwał.
18. Decyzje i uchwały Konwentu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 składu Delegatów na Konwent.
19. Konwent w trybie zwyczajnym jest zwoływany jeden raz w roku kalendarzowym, w trzecią sobotę października. 20. Zarząd Stowarzyszenia tworzą Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.
21. Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia: 22. Zarząd ma obowiązek bezzwłocznie podać treść podjętych uchwał do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
23. Od uchwał Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia.
24. Kompetencje Prezesa Stowarzyszenia: 25. Kompetencje Wiceprezesa Stowarzyszenia: 26. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
27. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z funkcją Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza Generalnego.
28. Kompetencje Komisji Rewizyjnej: 29. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

30. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze: 31. Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi Skarbnik.
32. Zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia zaciąga Zarząd.

Rozdział VI
Oddziały Stowarzyszenia

33. Oddziały Stowarzyszenia tworzone są decyzją Zarządu.
34. Prezes Stowarzyszenia powołuje pierwszego Przewodniczącego Oddziału, powierzając mu stworzenie regulaminu Oddziału i przedstawienie go do akceptacji Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni.
35. Do utworzenia Oddziału wymagana jest liczba co najmniej pięciu członków.
36. Przewodniczący Oddziału ma obowiązek: 37. Przewodniczący Oddziału jest wybierany na roczną kadencję przez Zgromadzenie członków Oddziału zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału posiadających czynne prawo wyborcze.
38. Tryb zwoływania Zgromadzenia Oddziału określany jest regulaminem Oddziału, jednak musi on się odbyć jeden raz w roku kalendarzowym.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

39. Stowarzyszenie rozwiązuje się uchwałą Konwentu podjętą większością co najmniej 4/5 głosów w obecności co najmniej 50% Delegatów na Konwent.
40. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie może zapaść na Konwencie zwołanym w trybie nadzwyczajnym.


Z powrotem do strony dotyczącej aktów prawnych