Warszawa, 7 kwietnia 1999 roku

UCHWAŁA ZARZĄDU AKADEMICKIEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATYWNO-LIBERALNEGO DOTYCZĄCA TRYBU PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW

1. Wyrażenie woli przystąpienia do Stowarzyszenia odbywa się przez pisemne złożenie na ręce członka Zarządu jednego egzemplarza deklaracji członkowskiej.
2. Bezpośrednio po złożeniu deklaracji członkowskiej wnioskodawca zobowiązany jest opłacić wpisowe według stawki określonej odrębną uchwałą.
3. Deklaracja członkowska z danymi osobowymi kandydata oraz potwierdzeniem opłacenia wpisowego zostaje bezzwłocznie przedłożona do akceptacji Prezesowi stowarzyszenia.
4. Prezes ma obowiązek wydać decyzję o akceptacji wniosku w terminie 7 dni od daty jego złożenia.
5. Prezes ma prawo odmówić przyjęcia deklaracji członkowskiej wyłącznie w wypadku naruszenia prawidłowości przebiegu procedur zawartych w Statucie oraz odrębnych uchwałach.
6. Wnioskodawca staje się członkiem Stowarzyszenia z chwilą podpisania przez Prezesa akceptacji wniosku.
7. Tryb przyjmowania członków do Oddziałów Stowarzyszenia regulowany jest odrębnymi uchwałami oraz Regulaminami poszczególnych Oddziałów.


Z powrotem do strony opisującej akty prawne