Warszawa, 7 kwietnia 1999 roku

UCHWAŁA ZARZĄDU AKADEMICKIEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATYWNO-LIBERALNEGO DOTYCZĄCA WPROWADZENIA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do otrzymania legitymacji członkowskiej.
2. Członkowie Stowarzyszenia będący jego członkami w chwili wejścia uchwały w życie mogą zwrócić się do Zarządu o wydanie legitymacji członkowskiej, ale nie mają tego obowiązku.
3. Podpisanie deklaracji członkowskiej po wejściu uchwały w życie jest równoznaczne ze zwróceniem się do Zarządu o wydanie legitymacji członkowskiej.
4. Zarząd jest obowiązany wydać członkowi legitymację członkowską w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z załączoną fotografią.
5. Prawo do wystawienia legitymacji członkowskiej posiada Prezes Zarządu.
6. Za wydanie legitymacji członkowskiej pobierana jest opłata pokrywająca koszty produkcji, która przekazywana jest w całości do dyspozycji Skarbnika Stowarzyszenia.
7. Wysokość opłaty z punktu 7. ustala i podaje do wiadomości członków Zarząd; nie może ona być jednak wyższa niż 20,00 PLN (dwadzieścia złotych).
8. W wypadku utraty legitymacji członkowskiej członek może się zwrócić do Zarządu o wydanie duplikatu za opłatą wynikającą z punktu 7.
9. Zarząd ustala listę członków Stowarzyszenia w kolejności daty podpisania deklaracji członkowskiej; w wypadku jednakowej daty podpisania deklaracji o kolejności na liście decydują kryteria ustalone przez Zarząd.
10. Każdy z członków Stowarzyszenia umieszczony na liście otrzymuje kolejny, unikatowy numer porządkowy będący jego numerem legitymacji członkowskiej.
11. Numery legitymacji nie odebranych przez członków Stowarzyszenia nie mogą być użyte przy wydawaniu innych legitymacji.
12. Członkowie przystępujący do Stowarzyszenia po wejściu w życie uchwały są dopisywani do listy członków wg reguł określonych w punktach 9. i 10.
13. Procedura opisana w punkcie 7. musi zostać zakończona do dnia 10 maja 1999 roku.
14. Wzór legitymacji członkowskiej jest przedstawiony w załączniku nr 1.
15. Legitymacja może mieć inną formę niż przedstawiona w załączniku nr 1, jednak musi spełniać następujące warunki:
a) być zafoliowana i wydrukowana na białym papierze formatu A7 (105x74,25 mm)
oraz zawierać:
b) zdjęcie członka,
c) pełną nazwę Stowarzyszenia oraz graficzny symbol Stowarzyszenia,
d) numer legitymacji członkowskiej,
e) imię, nazwisko i datę urodzenia członka,
f) datę przystąpienia do Stowarzyszenia,
h) podpis Prezesa Stowarzyszenia lub osoby upoważnionej.
18. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 maja 1999 roku

Załącznik nr 1 do uchwały
Z powrotem do strony opisującej akty prawne