Warszawa, 17 listopada 1999 roku

UCHWAŁA ZARZĄDU AKADEMICKIEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATYWNO-LIBERALNEGO DOTYCZĄCA PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ TRYBU POBIERANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Rozdział I
Gospodarka finansowa

1. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w sposób jawny.
a) każdy członek Stowarzyszenia ma w dowolnym momencie prawo wglądu w sytuację finansową Stowarzyszenia.
2. Skarbnik Stowarzyszenia jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję wszelkich dochodów oraz wydatków w zgodnej z rozporządzeniami urzędowymi księdze przychodów i rozchodów.
3. Refundacji zakupionych przez reprezentantów Stowarzyszenia towarów i usług dokonuje się jedynie po okazaniu prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub innego dowodu zapłaty (np. wyciąg sądowy, bankowy czy umowa o dzieło), przy czym:
a) refundacji można dokonać tylko na podstawie rachunku zawierającego datę zakupu lub sporządzenia umowy,
b) kwota powyżej 10 PLN może być zrefundowana tylko w wypadku, gdy dowód zapłaty zawiera co najmniej czytelne nazwisko reprezentanta lub pełną nazwę Stowarzyszenia,
c) przy kwocie refundacji powyżej 50 PLN wymagane jest czytelneg umieszczenie na dowodzie zapłaty zarówno nazwiska reprezentanta Stowarzyszenia, jak i pełnej jego nazwy,
d) w bilansie finansowym rachunek księguje się według daty wypłacenia pieniędzy z funduszy Stowarzyszenia.
4. Skarbnik Stowarzyszenia jest zobowiązany wyszczególnić na druku KW każdy refundowany wydatek.
5. W wypadku, gdy Skarbnik odmawia refundacji określonych wydatków sprawa przechodzi w gestię Prezesa.
a) Skarbnik ma prawo zaskarżyć decyzję Prezesa do Komisji Rewizyjnej.
6. Wprowadza się podział okresów sprawozdawczych na lata rozliczeniowe, przy czym rok rozliczeniowy zaczyna się 1 października roku poprzedniego, zaś kończy 30 września roku bieżącego.
7. Skarbnik jest zobowiązany przygotować raport podsumowujący każdy kolejny rok rozliczeniowy, przy czym:
a) raport musi zawierać zbiorcze wyszczególnienie wszystkich operacji finansowych wraz z dokumentacją i aktualnym saldem dochodów i wydatków,
b) w wypadku gdy kadencja Skarbnika ustaje przed końcem roku rozliczeniowego jest on zobowiązany złożyć na ręce Komisji Rewizyjnej raport obejmujący cały okres trwania jego kadencji.
8. Oddziały Stowarzyszenia mogą prowadzić własną gospodarkę finansową w wypadku, gdy przewiduje to Regulamin Oddziału.
a) refundowanie wydatków ponoszonych przez poszczególne Oddziały odbywa się według procedur opisanych w punktach 3-5.

Rozdział II
Składki członkowskie

9. Składki pobiera się w trybie kwartalnym, przy czym kolejne okresy pobierania składek pokrywają się z kolejnymi kwartałami roku kalendarzowego.
10. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zadeklarować wpłatę składki wyższej niż ustalona uchwałą Konwentu.
11. W wypadku, gdy dana osoba staje się członkiem Stowarzyszenia w trakcie trwania okresu pobierania składek, to za każdy miesiąc przynależności w danym okresie składka wyrównawcza wynosi 3 PLN; całkowita kwota składki wyrównawczej nie może jednak przekraczać wysokości składki kwartalnej ustalonej uchwałą Konwentu.
12. Przez przynależność do Stowarzyszenia w danym miesiącu rozumie się uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu najdalej ostatniego dnia tego miesiąca.
13. Wyłączne prawo pobierania składek członkowskich posiada Skarbnik Stowarzyszenia.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

14. Traci moc uchwała Zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego z 7 kwietnia 1999 roku w sprawie trybu pobierania składek członkowskich.
15. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Z powrotem do strony opisującej akty prawne