Władze ASK-L

Zgodnie z postanowieniami Statutu władze Stowarzyszenia tworzą:

Konwent,
Prezes,
Zarząd (czyli oprócz Prezesa także Wiceprezes i Skarbnik),
Komisja Rewizyjna,

przy czym najwyższą władzą jest Konwent, od którego decyzji nie ma odwołania. Pozostałe podmioty kontrolują się nawzajem, co zapewnia sprawne działanie Stowarzyszenia i uniknięcie błędnych decyzji pojedyńczych jednostek.

Konwent stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Jest corocznym zebraniem członków Stowarzyszenia reprezentowanych przez 15 Delegatów. Siedmiu z nich jest mianowanych i pełni swoją funkcję bezterminowo, pozostałych 8 losuje się corocznie z grona członków zwyczajnych posiadających czynne prawo wyborcze i zgłaszających chęć uczestnictwa w obradach Konwentu. Delegatami na Konwent nie mogą być członkowie Zarządu. Konwent posiada szereg uprawnień, których nie ma żaden inny organ. Jako jedyny może usunąć ze stanowiska Prezesa, dokonać zmian w Statucie albo nadać członkostwo honorowe. Obradom Konwentu przewodniczy zawsze aktualny prezes, lub osoba przez niego wskazana.

Prezes jest najważniejszym organem wykonawczym, przy czym może on realizować postanowienia Konwentu, Zarządu lub swoich własnych. Prezesem może być wybrana osoba należąca do Stowarzyszenia od co najmniej 6 miesięcy. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został w czerwcu 1997 Krzysztof Zajkowski. Od czerwca 1998 funkcję tę przejął Ireneusz Dąbrowski. Po jego dymisji na Konwencie w styczniu 1999 funkcję prezesa ponownie objął jeden z członków-założycieli Stowarzyszenia Krzysztof Zajkowski. W listopadzie 1999 po upływie kadencji Zarządu dotychczasowy prezes wycofał się z czynnej działalności. Nowym prezesem został dotychczasowy jego zastępca RADOSŁAW OLKOWSKI (*27.07.1978 Warszawa), student III roku Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


Wiceprezes przejmuje wszystkie obowiązki Prezesa podczas jego nieobecności, zaś w czasie bieżącej działalności Stowarzyszenia koordynuje na polecenie działania dotyczące określonego projektu. Statut Stowarzyszenia nie przewiduje wyboru wiceprezesa, gdyż jest on mianowany i odwoływany przez Prezesa. Wiceprezes nie musi także spełniać wymogu co najmniej półrocznej przynależności do Stowarzyszenia. Od daty rejestracji ASK-L wiceprezesem pozostawał niezmiennie Krzysztof Olędzki, zaś od lutego 1999 panował na tym stanowisku miesięczny wakat. W marcu 1999 na stanowisko wiceprezesa Zarządu został powołany Radosław Olkowski. Funkcję tę pełnił do listopada 1999, kiedy to objął funkcję prezesa naszego Stowarzyszenia. Po kilku tygodniach na stanowisko wiceprezesa naszego Stowarzyszenia powołany został Tomasz JARZĘBOWICZ (*10.08.1979 Piła), student II roku Szkoły Głównej Handlowej.


Skarbnik nie posiada bezpośredniej mocy decyzyjnej, ale jako członek Zarządu może aktywnie uczestniczyć w inicjatywach uchwałodawczych. Ma także wpływ na kierowanie działalnością Stowarzyszenia dzięki prawu głosu na zebraniach Zarządu. Skarbnik jest wybierany decyzją Konwentu i dlatego też wymagane jest, aby był on członkiem Stowarzyszenia od co najmniej 6 miesięcy. Głównym zadaniem działalności skarbnika jest prowadzenie rejestru bieżących przepływów finansowych Stowarzyszenia, to znaczy pobieranie składek członkowskich oraz kontrola wydatków na różne cele. Pierwszym skarbnikiem został Jakub Rutkowski, zaś od czerwca 1998 jego funkcję przejął Adam Pszczółkowski. Od stycznia 1999 roku skarbnikiem Stowarzyszenia jest WOJCIECH BARTELSKI (*20.06.1977 Warszawa), student IV roku Wydziału Nauk Ekonomicznych w Uniwersytecie Warszawskim na kierunku ekonomia międzynarodowa. W listopadzie 1999 roku został wybrany na kolejną kadencję.


Komisja Rewizyjna jest organem przede wszystkim nadzorującym pracę Zarządu. Do jej głównych zadań należy badanie zgodności ze Statutem podjętych przez Zarząd uchwał i decyzji oraz rozstrzyganie sporów interpretacyjnych wewnątrz Stowarzyszenia. Komisja pełni także bardzo ważną rolę w czasie obrad Konwentu, podczas których wnioskuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi. W wypadku nie udzielenia takiego absolutorium członkowie Zarządu tracą prawo bycia wybieranym na następną kadencję. W obecnym składzie Komisja Rewizyjna pracuje od stycznia 1999 roku. Tworzą ją MARIUSZ POLAŃSKI (*13.05.1975 Biłgoraj), absolwent Szkoły Głównej Handlowej, TOMASZ WOŹNIAK (*29.05.1977 Katowice), student I roku filozofii i IV roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz KRZYSZTOF ZAJKOWSKI (*07.12.1974 Białystok), dotychczasowy prezes, mgr Szkoły Głównej Handlowej i licencjonowany makler papierów wartościowych.


Oprócz osób wymienionych powyżej w kontaktach zewnętrznych reprezentują także sekretarz generalny oraz rzecznik prasowy. Sekretarz generalny sprawuje funkcje reprezentacyjne oraz koordynacyjne. Funkcję tę piastuje Ireneusz DĄBROWSKI (*05.08.1973), pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej. Rzecznik prasowy odpowiedzialny jest za kontakty z mediami, ma także prawo występować w imieniu naszego Stowarzyenia podczas oficjalnych spotkań. Aktualnie rzecznikiem prasowym ASK-L jest Bartosz SOKOLIŃSKI (*10.02.1976 Warszawa).


Oddziały Stowarzyszenia nie rozwięły jeszcze w znaczącym stopniu swojej działalności, ale odbyło się niedawno Zgromadzenie założycielskie pierwszego oddziału ASK-L w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Pierwszym prezesem został wybrany PIOTR KACZMARSKI (*15.08.1978 Warszawa), student III roku tejże uczelni, zaś skarbnikiem MARCIN PIECH (*17.06.1979 Radom). Wiceprezesem został mianowany TOMASZ JARZĘBOWICZ (*10.08.1979 Piła) będący podobnie jak skarbnik studentem II roku SGH.


Z powrotem do strony głównej